Γενικές πληροφορίες οργανισμού

Οι σκοποί για τους οποίους ιδρύεται το Ίδρυμα είναι :

  α) Η προώθηση και ανάπτυξη της επιστήμης της ανάπτυξης νοημοσύνης και των δεξιοτήτων σκέψης στην Κύπρο.

  β) Η διάγνωση και ανάπτυξη της χαρισματικότητας.

  γ) Η εξέταση και σχολιασμός θεμάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη της νοημοσύνης ή τα συναφή ενδιαφέροντα των μελών του ιδρύματος.

  δ) Η αντιπροσώπευση των απόψεων του Ιδρύματος και των μελών του στην κοινή γνώμη καθώς και άλλους οργανισμούς και φορείς εντός και εκτός Κύπρου.

  ε) Η προαγωγή της εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της ανάπτυξης νοημοσύνης.

  στ) Η προώθηση υψηλού επιπέδου επαγγελματικής πρακτικής ανάμεσα στα άτομα που ασχολούνται με την ανάπτυξη νοημοσύνης.

  ζ) Η λήψη μέτρων για διεκπεραίωση των σκοπών του ιδρύματος όπως, η συλλογή και παροχή τεχνικών και επιστημονικών πληροφοριών προς τα μέλη της, η διοργάνωση επιστημονικών δραστηριοτήτων, όπως ημερίδες, συνέδρια, διαλέξεις, μαθήματα, ομιλίες, διαγωνισμούς και άλλες επιμορφωτικές  και πολιτιστικές εκδηλώσεις και με άλλα μέσα αντάξια του κύρους της Εταιρείας.

  η) Η εκτέλεση κάθε άλλης νόμιμης πράξης για την επίτευξη και / ή πραγμάτωση στόχων μη ρητώς αναφερομένων, καθώς και η συνεργασία με άλλα Ιδρύματα, Οργανισμούς, Εταιρείες, Ομάδες με νομική ή χωρίς νομική προσωπικότητα, Επιτροπές, πρόσωπα ή άλλως πως, που να είναι συναφή ή συντελεστική για την πραγμάτωση των επιδιωκόμενων σκοπών του Ιδρύματος, τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό.

  θ) Η επιδίωξη και εξασφάλιση των πόρων του Ιδρύματος από, τα δικαιώματα εγγραφής των μελών, τις ετήσιες συνδρομές των μελών, τις έκτακτες εισφορές, τις επιβαρύνσεις που θα καταβάλλονται από τα μέλη, οποιανδήποτε οικονομική ενίσχυση, επιχορήγηση, δωρεάν ευεργετήματα, κληροδότημα ή οποιασδήποτε μορφής πρόσθεση, εισφορά των μελών, ή οποιουδήποτε άλλου νομικού ή φυσικού προσώπου ή οργανισμού, τις προσόδους από το Κεφάλαιο ή τη διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας, τα έσοδα από εκδηλώσεις, δραστηριότητες και εράνους της Εταιρείας, μετά την έγκριση της Αρμόδιας Αρχής, τα δάνεια και οιαδήποτε νομική δραστηριότητα και άλλο νόμιμο πόρο, για την εξυπηρέτηση και επίτευξη των σκοπών του Ιδρύματος.

 

UP